: มือถือ : 085-358-9971 โทรสาร : 0-2307-8367
: wisdomaccount@hotmail.com, info@wisdomaccount.co.th

บริการวางระบบบัญชี

เพื่อให้องค์กรของบริษัทมีแนวทางการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การควบคุมภายในที่ดีจะช่วยป้องกันและสามารถตรวจสอบพบข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ทั้งที่เจตนาทุจริต การประมาท การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้และประสบการณ์ ระบบบัญชีที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้


พื้นที่ในการรับงาน

ให้บริการรับวางระบบบัญชีทั่วราชอาณาจักร นอกเหนือกรุงเทพฯและปริมณฑลสำนักงานจะคิดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พัก ซึ่งทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว


ค่าบริการวางระบบบัญชี

  • ค่าบริการวางระบบบัญชีเริ่มต้นที่ 10,000 บาท / ระบบ
  • ค่าบริการสอบทานและประเมินระบบการควบคุมภายในเริ่มต้นที่ 30,000 บาท / ครั้ง

ขอบเขตการดำเนินงาน

ในธุรกิจแต่ละประเภทย่อมมีคุณสมบัติและเอกลักษณ์พิเศษเป็นของตัวเองที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้การควบคุมภายในและระบบบัญชีมีความแตกต่างกันไปด้วย ดังนั้นการวางระบบบัญชีจะรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบบัญชี ระบบรายงานและระบบสอบยันภายใน รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่างๆ ที่ควรจะมีของบริษัท โดยจะเน้นระบบบัญชีทางการเงินของบริษัท จึงต้องมีการบันทึกข้อมูลและสรุปรายการที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ รวมทั้งการรายงานฐานะการเงินและวัดผลการดำเนินงาน ให้ฝ่ายจัดการได้ทราบเป็นระยะเพราะหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้และค่าใช้จ่ายมีกระจัดกระจายอยู่ตามแต่ละสาขา การกำหนดวิธีการและการออกแบบเอกสารบัญชี เพื่อที่จะช่วยให้การควบคุมภายในของท่านมีประสิทธิภาพ


สำนักงานบัญชีจรัญสนิทวงศ์ , สำนักงานบัญชีคลองสาน , สำนักงานบัญชีตลาดพลู , สำนักงานบัญชีท่าพระ , สำนักงานบัญชีเพชรเกษม , สำนักงานบัญชีศิริราช , สำนักงานบัญชีสวนพลู ,สำนักงานบัญชีบางขุนศรี , สำนักงานบัญชีบางขุนนนท์ , สำนักงานบัญชีปิ่นเกล้า , สำนักงานบัญชีอรุณอัมรินทร์ , สำนักงานบัญชีวงเวียนใหญ่ , สำนักงานบัญชีธนบุรี , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชีเร่งด่วน , ตรวจสอบบัญชีด่วน ,ตรวจสอบบัญชีราคาถูก , ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบบัญชีบริษัทจำกัด , ตรวจสอบบัญชีห้างหุ้นส่วนจำกัด , ตรวจสอบบัญชีสำหรับงบการเงินยื่นล่าช้า , วางระบบบัญชี , วางแผนภาษี , รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน , audit , auditor, นักศึกษาฝึกงานบัญชี , นักศึกษาฝึกงานตรวจสอบบัญชี , ฝึกงานบัญชี , ตรวจสอบบัญชี